ประกาศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคมการรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนห้องพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4