Home2024-05-17T17:07:32+07:00

โรงเรียนพังโคนวิทยาคมยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


ติดต่อ

042-771218

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันวิชาการระดับประเทศ ROBINSON CROSSWORD & AMATH SPELLING BEE & คำคมมัธยมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขัน

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวธีรานันท์ ตงแก้ว
นางสาวหทัยชนก อินทร์กง
นางสาวมาลินี พลราชม
นางสาวธัญลักษณ์ หัสดร
นางสาวปิยธิดา จงไพบูลย์กิจ
นายวัลลภ แก้วปัญญา
0 คน
นักเรียนรวม
0 คน
ระดับ ม.ต้น
0 คน
ระดับ ม.ปลาย
0 คน
บุคลากรโรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา

E-Service

ระบบบริการออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อม

ระบบ sgs

ระบบชุมนุม

แฟนเพจโรงเรียน
พังโคนวิทยาคม

หมู่ที่ 8 บ้าน344 บ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

Go to Top