Home2023-12-08T21:17:42+07:00

โรงเรียนพังโคนวิทยาคมยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ติดต่อ

042-771218

ข่าวประชาสัมพันธ์

512, 2023

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

By |ธันวาคม 5, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ฝ่ายบริหารโดยนายปรีใหม่ วังวงค์ นางรัตนา เวียงวงษ์ นางสุพัตรา สุกันคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพังโคนวิทยาคม [...]

512, 2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site

By |ธันวาคม 5, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

กลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ได้จัดทำโครงการอบรมและพัฒนาครู ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและประสบการณ์ตรงให้แก่ครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเอง และการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันจันทร์และอังคาร [...]

412, 2023

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 4-8 ธันวาคม 2566

By |ธันวาคม 4, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เห็นความสำคัญของการเสริมศักยภาพของนักเรียนในการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) จึงประกาศหยุดเรียนในระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ [...]

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ร่วมกับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยชาญยนต์ โดยเจ้าหน้าที่ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จัดอบรมทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัยในการใช้รถบนท้องถนนอย่างถูกกฏจราจร รวมไปถึงทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาววิภาสินี หัศกรรณ์
นางสาวทรรศิกา เจริญศรี
นางสาวพรทิพย์ พรหมมาศ
0 คน
นักเรียนรวม
0 คน
ระดับ ม.ต้น
0 คน
ระดับ ม.ปลาย
0 คน
บุคลากรโรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา

E-Service

ระบบบริการออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อม

ระบบ sgs

ระบบชุมนุม

แฟนเพจโรงเรียน
พังโคนวิทยาคม

หมู่ที่ 8 บ้าน344 บ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

Go to Top