Home2024-06-14T09:42:24+07:00

โรงเรียนพังโคนวิทยาคมยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


ติดต่อ

042-771218

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายสุบรรณ นาสพัส ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กลุ่มงานกิจการนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าใจและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ของโรงเรียน ได้ถูกต้องโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 589 คน ณ หอประชุมพังโคนวิทย์รวมใจโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

 

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวธีรานันท์ ตงแก้ว
นางสาวหทัยชนก อินทร์กง
นางสาวมาลินี พลราชม
นางสาวธัญลักษณ์ หัสดร
นางสาวปิยธิดา จงไพบูลย์กิจ
นายวัลลภ แก้วปัญญา
0 คน
นักเรียนรวม
0 คน
ระดับ ม.ต้น
0 คน
ระดับ ม.ปลาย
0 คน
บุคลากรโรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา

E-Service

ระบบบริการออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อม

ระบบ sgs

ระบบชุมนุม

แฟนเพจโรงเรียน
พังโคนวิทยาคม

หมู่ที่ 8 บ้าน344 บ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

Go to Top