Home2024-02-29T08:46:59+07:00

โรงเรียนพังโคนวิทยาคมยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


ติดต่อ

042-771218

VTR แนะนำและแนะแนวหลักสูตรแผนการเรียนต่างๆ สำหรับรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ.พังโคน
จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

1502, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษโครงการEnglish Program ม.1 และห้องเรียนพิเศษGifted Program ม.4

By |กุมภาพันธ์ 15, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน

แนะนำบุคลากรใหม่

รองผู้อำนวยการพุทธชาต แสนอุบล
รองผู้อำนวยการอมร สมพร
0 คน
นักเรียนรวม
0 คน
ระดับ ม.ต้น
0 คน
ระดับ ม.ปลาย
0 คน
บุคลากรโรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา

E-Service

ระบบบริการออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อม

ระบบ sgs

ระบบชุมนุม

แฟนเพจโรงเรียน
พังโคนวิทยาคม

หมู่ที่ 8 บ้าน344 บ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

Go to Top