🎉🎉 ขอแสดงความยินดี 🎉🎉
การแข่งขัน DRON ROBOT “โครงการ E-SAN ROBOCON &
TECHNOLOGY FAIR ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566ณ โฮมวัน จังหวัดมุกดาหาร

รางวัลที่ได้รับ
-โล่รางวัล
– เหรียญทอง
– เงินรางวัล 5,000 บาท
– ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 600,000 บาท
จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้เข้าแข่งขัน
นายณัฐภัทร อดิศักดิ์
นางสาวกนกพร ใยบัว
ครูผู้ควบคุม
คุณครูธวัฒชัย หอมแพน
คุณครูปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา