เป้าประสงค์ (Goals)

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย
          2. โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญา
          3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่
          4. โรงเรียนมี สื่อ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
          5. ผู้เรียนมีคุณธรรม วิถีประชาธิปไตย รักความเป็นไทย รักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่
          6.โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา