ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม รหัสสถานศึกษา 1047540644 ที่ตั้ง 344 หมู่ 8 ตำบลไฮหย่อง
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4277-1218 โทรสาร 0-4277-1132
E-mail: [email protected] website: www.pangkhonwit.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

คติธรรมของโรงเรียน : ปัญญา โลกัสสมิง ปัชโชโต (ปัญญา คือแสงสว่างส่องโลก)
คติพจน์โรงเรียน (คำขวัญ): สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
ปณิธานของโรงเรียน : พัฒนาคนให้มีคุณภาพสู่สังคมโลก
อัตลักษณ์ของโรงเรียน : มีความสามัคคี
เอกลักษณ์ของโรงเรียน : มีคุณธรรม
ค่านิยม : PWK.TH
วัฒนธรรมของโรงเรียน : ทำงานเป็นทีม
สีประจำโรงเรียน : แดง-เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นหางนกยูง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นหางนกยูง

ตราประจำโรงเรียน

ช้างพังชูดอกจำปาบนชื่อโรงเรียน ภายใต้ เสมา

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับอำเภอ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ 2516
โดยอาศัยหอประชุมอำเภอพังโคนเป็นที่เรียนชั่วคราว ประเภทสหศึกษา และกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้ง
โรงเรียนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2516 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพังโคนวิทยาคม” โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 91 คน มีครูประจำการจำนวน 4 คน และนายแสง ชานัย
ผู้ก่อตั้งและรักษาการตำแหน่งครูใหญ่เป็นผู้บริหารคนแรก และได้รับบริจาคที่ดินจากนายอ่อนสา และนางอ่อน
สี พรมบุตร บิดา มารดาของคุณครูระยิ้ม อ่อนสุระทุม บริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ นายบุญมา หน่อแก้ว บิดา
ของร้านพังโคนสปอร์ตบริจาคที่ดินจำนวน 11 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา นายหวง สุตา บริจาคที่ดินจำนวน 4 ไร่
และนายยอย กุละนาม บริจาคที่ดิน จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา รวมทั้งสิ้น 52 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
พ.ศ.2517 ประชาชนชาวอำเภอพังโคนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จำนวน 1 หลัง เรียกชื่อ
ว่า “อาคารพลัง” โรงเรียนจึงได้ย้ายจากหอประชุมอำเภอพังโคนมาทำการสอน ณ ที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบันใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2517 เป็นต้นมา
พ.ศ.2518 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้มีนักเรียนมากขึ้น จึงได้รับ
งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ 2518 บริเวณทิศเหนือของอาคารพลัง (หลังเก่า) เป็นอาคาร
ไม้สองชั้น 20 ห้องเรียน ทำพิธีเปิดอาคารและทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
พ.ศ.2519-2541 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้มีนักเรียนมากขึ้น และได้รับ
งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันโรงเรียน
พังโคนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,806 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 112 คน และนายธนปกรณ์ อวนป้อง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
ที่ตั้งของโรงเรียน
ทิศเหนือ จรดกับถนนพรมบุตร (ที่ดินนางระยิ้ม อ่อนสุระทุม
ทิศใต้ จรดกับที่ดินนายยอย กุละนาม
ทิศตะวันออก จรดกับที่ดินนายห่วง สุตตา
ทิศตะวันตก จรดกับถนนสายพังโคน–บึงกาฬ
โรงเรียนพังโคนวิทยาคมให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอพังโคน และใกล้เคียง มีโรงเรียนในเขตบริการ
จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนในตำบลพังโคน ตำบลไฮหย่อง ตำบลม่วงไข่ และตำบลแร่ บริเวณโรงเรียน
อยู่ห่างจากอำเภอพังโคน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครประมาณ 58 กิโลเมตร

ที่ตั้งของโรงเรียน

ทิศเหนือ จรดกับถนนพรมบุตร (ที่ดินนางระยิ้ม อ่อนสุระทุม

ทิศใต้ จรดกับที่ดินนายยอย กุละนาม

ทิศตะวันออก จรดกับที่ดินนายห่วง สุตตา

ทิศตะวันตก จรดกับถนนสายพังโคน–บึงกาฬ

โรงเรียนพังโคนวิทยาคมให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอพังโคน และใกล้เคียง มีโรงเรียนในเขตบริการ

จำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนในตำบลพังโคน ตำบลไฮหย่อง ตำบลม่วงไข่ และตำบลแร่ บริเวณโรงเรียน

อยู่ห่างจากอำเภอพังโคน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครประมาณ 58 กิโลเมตร

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
Pangkhonwittayakhom School
ที่ตั้ง 344 หมู่ 8 ตำบลไฮหย่อง
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ 0-4277-1218
โทรสาร 0-4277-1132
e-mail: [email protected]
website: www.pangkhonwit.ac.th