ประกาศ !!! ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นแบบ ON AIR , ON HAND , ON DEMAND เนื่องด้วยทางโรงเรียนพังโคนวิทยาคมได้ทำการอบรมและพัฒนาครูในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย google site