ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับอำเภอ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖ และกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๑๕๑๖ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพังโคนวิทยาคม” โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๑) จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียน ๙๑ คน มีครูประจำการจำนวน ๔ คน และนายแสง ชานัย ผู้ก่อตั้งและรักษาการตำแหน่งครูใหญ่เป็นผู้บริหารคนแรก ในปีต่อมาประชาชนชาวอำเภอพังโคนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จำนวน ๑ หลัง เรียกชื่อว่า “อาคารพลัง” และ ได้ย้ายจากหอประชุมอำเภอพังโคนมาทำการสอน ณ ที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบันเมื่อ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชนชาวอำเภอพังโคนบริจาคที่ดินและทรัพย์สินเพื่อซื้อที่ดิน และได้รับการอนุเคราะห์จากโครงการชลประทานน้ำอูนทำการปรับพื้นที่ให้ ที่ดินรวมทั้งสิ้น ๔๒ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา

Sed porttitor lectus nibh. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis.