ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1