โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เห็นความสำคัญของการเสริมศักยภาพของนักเรียนในการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

จึงประกาศหยุดเรียนในระดับฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่าง ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมในการสอบ

ส่วนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ มาเรียนตามปกติ