โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
Pangkhonwittayakhom School

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
Pangkhonwittayakhom School

ที่ตั้ง 344 หมู่ 8 ตำบลไฮหย่อง
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160โทรศัพท์ 0-4277-1218
โทรสาร 0-4277-1132
e-mail: [email protected]
website: www.pangkhonwit.ac.th