โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1.แบ่งปันความด

1.1 3 สาระ 1 ฐานทรัพยากร

1.2 การเรียนรู้องค์ประกอบที่ 1

1.3 การเรียนรู้องค์ประกอบที่ 2

1.4 การเรียนรู้องค์ประกอบที่ 3

1.5 การเรียนรู้องค์ประกอบที่ 4

1.6 การเรียนรู้องค์ประกอบที่ 5

2.ภาพดำเนินงานและการเรียนรู้

2.1 ภาพดำเนินการและการอบรม

2.2 ค่ายพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

3. ตารางสะสมงาน

4. สื่อนำเสนอตามแบบประเมิน

PPTสื่อนำเสนอตามแบบประเมิน

5. หัวข้อประกอบอื่น ๆ

5.1 แผนการจัดการเรียนรู็คณิตศาสตร์

5.2 แผนการจัดการเรียนรู้ชุมนุม

5.3 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5.4 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

5.5 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์