คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 23
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 1. นายนิรันดร เทศประสิทธิ์
  ประธานกรรมการ
 2. นายสุธา หน่อแก้ว
  กรรมการผู้ทรงวุฒิ
 3. นายสุรินทร์ พรหมบุตร
  กรรมการผู้ทรงวุฒิ
 4. นายวีรศักดิ จันทรเกตุ
  กรรมการผู้ทรงวุฒิ
 5. นายสมชาย เจริญไชย
  กรรมการผู้ทรงวุฒิ
 6. นายโยธิน คามวรรณ
  กรรมการผู้ทรงวุฒิ
 7. ดร.ประภัทร์ กุดหอม
  กรรมการผู้ทรงวุฒิ
 8. ศ.จ.ดร.คำนึง ไชยสุข
  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
 9. นายภาคภูมิ สัมปัตติกร
  กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 10. นางอุบลศรี สุวรรณชัยรบ
  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 11. นางกุสุมา มณีนพ
  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 12. นายประการ อินทรพานิชย์
  กรรมการผู้แทนครู
 13. ผ.ศ.ดร.ไกรศรี ศรีทัพไทย
  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 14. พระครูสุวัฒนประสิทธิคุณ
  กรรมการผู้ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 15. ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
  กรรมการและเลขานุการ