กลุ่มงานบริหารบุคคลโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ได้จัดทำโครงการอบรมและพัฒนาครู ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Site เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและประสบการณ์ตรงให้แก่ครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเอง และการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันจันทร์และอังคาร ที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ๒๕๖๖ ณ ห้องโสตศึกษา

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพ : https://pangkhonwit.ac.th/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b/