กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา

นายนราธิป พนันชัย


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นายอลันบอล ธรรมสุข


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางอัสราพร โตพัน


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสาวลภัสสร    ธนจิราพัทร


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นายศิวัฒน์ ไชยตะมาตย์


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสาวระพีพรรณ ไอยะไกษร


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :