กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา

นายนราธิป พนันชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอลันบอล ธรรมสุข

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นางอัสราพร โตพัน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นายฤทธิรงค์ บุตรแสน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นายฤทธิรงค์ บุตรแสน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นายศิวัฒน์   ไชยตะมาตย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวระพีพรรณ   ไอยะไกษร

วุฒิการศึกษาสูงสุด