กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุไรพร จันฤาไชย


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางเสาวนีย์ สีหนาท


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสุพารัตน์ คำเพชร


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสาวคณัสนันท์ กุลภา


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางกาญจนา   สีทาไข


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสาวจินรี อุปชา


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสาวชุลีกร คำหล้า


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสาวธีรานันท์ ตงแก้ว


โทรศัพท์  : –
        

นางสาวธัญลักษณ์   หัศดร


โทรศัพท์  : –