กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางอุไรพร จันฤาไชย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นางเสาวนีย์ สีหนาท

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสุพารัตน์ คำเพชร

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวคณัสนันท์ กุลภา

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวปวีณา วนะภูติ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวจินรี อุปชา

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวชุลีกร   คำหล้า

วุฒิการศึกษาสูงสุด