กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธนปกรณ์ ป้องศรี


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางอ้อย คูณหอม


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางรัตธินาภรณ์   สุวรรณชัยรบ


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นายภัทรโชติ ภูหาด


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางปภาดา   ยิ่งยืน


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นายณพิชญกิตติ์ ทัศคร


โทรศัพท์ : –
วุฒิการศึกษา :

นายชัชวาลย์ โชตมลทิน


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสาววิมลลักษณ์ ผาลี


โทรศัพท์ : –
วุฒิการศึกษา :

นางสาวหทัยชนก   อินทร์กง


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :