กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางฉวีวรรณ กุดหอม


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางจีราวัฒน์ วิชนา


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสาวกิติดารัชต์ รวีกุลภิพัฒน์


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นายวิชา ศรีสร้อย


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

ว่าที่ ร.ต. สหพล คึมยะราช


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :                

นางสาวสายฝน เคนคำภา


โทรศัพท์  : –
วุฒิการศึกษา :