กลุ่มงานบุคคล

แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ

ปีการศึกษา 2565

แบบขอสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร

ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มใบลา (Eng)

ปีการศึกษา 2565

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว

ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

ปีการศึกษา 2565

แบบขออนุญาตคัดสำเนา ปพ.7

ปีการศึกษา 2565