โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ด้านที่ 1
ด้านการบริหารงานวิชาการ

ด้านที่ 2
ด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านที่ 3
ด้านการบริหารงานงบประมาณ

ด้านที่ 4
ด้านการบริหารงานทั่วไป