พันธกิจ (Mission)

 1. มีการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วม
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
 3. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
 4. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่  21
 6. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย
 2. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลและให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 3. ครูและบุคลากรมีสมารรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย
 5. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 6. ผู้เรียนมีคุณธรรม ภูมิใจในความเป็นไทย รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม และดำเนินชีวิตแบบพอเพียง