ปรัชญา ค่านิยม วัฒนธรรม

ปรัชญา

ปัญญา โลกัสสมิง ปัชโชโต (ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก)

ค่านิยม

มุ่งสู่ความสำเร็จ

วัฒนธรรม

เคารพผู้ใหญ่ ใส่ใจในทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

* *