📣 ขอเชิญชวน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
โครงการ “กีรติหัสดิน”
สืบสานศิลป์ ปิ่นภาษา ครั้งที่ ๑
ชิงโล่เกียรติยศท่านสมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
⭕️ประเภทการแข่งขัน⭕️
๑. การแข่งขันอ่านฟังเสียง
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)
๒. การแข่งขันคัดลายมือ
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)
๓. การแข่งขันเขียนเรียงความ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
🥇รางวัลที่ได้รับ🥇
๑. รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
๔. รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
เกณฑ์การแข่งขัน
ลิงก์สมัครเข้าร่วมแข่งขันคัดลายมือ
ชั้น ป.๔-ป.๖
ลิงก์สมัครเข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียง
ชั้น ป.๔-ป.๖
ลิงก์สมัครเข้าร่วมแข่งขันเขียนเรียงความ
ชั้น ป.๔-ป.๖