หน้าหลัก สมัครเข้าชุมนุม ปริ้นใบรายชื่อ นักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุม รายการชุมนุมที่ยังว่างอยู่

 

ค้นหา

 

ลำดับที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูที่ปรึกษา จำนวนสมาชิก พิมพ์รายชื่อ
1 หุ่นยนต์ นายธวัฒชัย หอมแพน 12 พิมพ์รายชื่อ
2 เกษตรกรรม นายวิชา ศรีสร้อย 25 พิมพ์รายชื่อ
3 คอมพิวเตอร์ นายพีรพัฒน์ แสนนาม 25 พิมพ์รายชื่อ
4 บัญชี นางวิไลวรรณ เฮงมีชัย 5 พิมพ์รายชื่อ
5 อุตสาหกรรม นายบุญล้วน แก้วก่า 0 พิมพ์รายชื่อ
6 คหกรรม นางนิ่มอนงค์ เริ่มรักษ์ 19 พิมพ์รายชื่อ
7 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุม 14 พิมพ์รายชื่อ
8 งานประดิษฐ์สร้างสรร นางศรีสุธา ราชชมภู 15 พิมพ์รายชื่อ
9 อุตสาหกรรม นายประชา โฮมวงศ์ 3 พิมพ์รายชื่อ
10 ห้องสมุด นางสุนทราพร ศรีวรกุล 15 พิมพ์รายชื่อ
11 ช่างสามัญ นายคำรน อัคพิน 15 พิมพ์รายชื่อ
12 บัญชี นางจีราวัฒน์ วิชนา 18 พิมพ์รายชื่อ
13 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์ 16 พิมพ์รายชื่อ
14 คอมพิวเตอร์ นายกัญพิพัฒน์ วังอุปัดชา 19 พิมพ์รายชื่อ
15 เกษตรกรรม นายวิมลศิลป์ เริ่มรักษ์ 18 พิมพ์รายชื่อ
16 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร นางสาววัชราพร ศรีสร้อย 33 พิมพ์รายชื่อ
17 คอมพิวเตอร์ นายหนึ่งชาย ทวีพันธ์ 20 พิมพ์รายชื่อ
18 คอมพิวเตอร์ นางสาวภัทราภรณ์ ศรีนุกูล 19 พิมพ์รายชื่อ
19 ต้นกร้าทีวี ม.ต้น นายธวัชชัย หอมแพน 24 พิมพ์รายชื่อ
20 คณิตศาสตร์ นายมหิดล วงศ์อินทร์อยู่ 15 พิมพ์รายชื่อ
21 คณิตคิดเร็ว นางนภาพร วงศ์ประทุม 15 พิมพ์รายชื่อ
22 ปกิณกะคณิต นางสาววารุณี หงษ์ภู 15 พิมพ์รายชื่อ
23 คณิตศาสตร์ นางสุกันยา กำลังฤทธิ์ 15 พิมพ์รายชื่อ
24 A Math นายวรวิทย์ กิณเรศ 15 พิมพ์รายชื่อ
25 คณิตศาสตร์ นายการันต์ ไตรธิเลน 19 พิมพ์รายชื่อ
26 Mini Math นางสาวกนกนุช โคตรชมภู 18 พิมพ์รายชื่อ
27 ถักร้อยสร้อยฝัน นางสาววันเพ็ญ เหลาพรม 4 พิมพ์รายชื่อ
28 คณิตศาสตร์ นายภาณุทัต คำทะเนตร 17 พิมพ์รายชื่อ
29 คณิตพาเพลิน นายชัยรัตน์ หารเขมร 11 พิมพ์รายชื่อ
30 ตณิตหรรษา นางกาญจนา รัตนกร 20 พิมพ์รายชื่อ
31 คณิตศาสตร์ นางสาวพิจิตรา ทองนู 19 พิมพ์รายชื่อ
32 คณิตคิดเร็ว นางสาวสุธิดา ปีคุณ 19 พิมพ์รายชื่อ
33 คณิตศาสตร์ นายไพรศาล ดวงผุย 15 พิมพ์รายชื่อ
34 ภาษาพาสนุก (English) นางยุพาภรณ์ ศิริกุล 11 พิมพ์รายชื่อ
35 English Through นางรัชนี พิลาวรรณ 0 พิมพ์รายชื่อ
36 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเวียดนาม Thu Hoai Tran Thi 2 พิมพ์รายชื่อ
37 นิฮงโกะ นางสุกัญญา สุภาพ 19 พิมพ์รายชื่อ
38 English Mr.Joel 3 พิมพ์รายชื่อ
39 English Game ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ จันทนุช 0 พิมพ์รายชื่อ
40 Music Club ๋Joseph Elmen Maga 14 พิมพ์รายชื่อ
41 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเวียดนาม Kim Hai 41 พิมพ์รายชื่อ
42 ภาษาจีน ครูจีน 2 1 พิมพ์รายชื่อ
43 ภาษาอังกฤษ นายอมรศักดิ์ ศรีวรกุล 19 พิมพ์รายชื่อ
44 English For You นางศิริจันทร์ พิมพ์ปัจฉิม 9 พิมพ์รายชื่อ
45 English MR.NATHAN 0 พิมพ์รายชื่อ
46 ภาษาฝรั่งเศสน่าเรียนรู้สู่โลกกว้าง นายวัลลภ แก้วปัญญา 12 พิมพ์รายชื่อ
47 English For Fun นายอนุพันธุ์ พีระธรรม 1 พิมพ์รายชื่อ
48 ภาษาฝรั่งเศสน่าเรียนรู้สู่โลกกว้าง นางอรวัสน์ มุลมณี 12 พิมพ์รายชื่อ
49 Plea Skit นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติ 6 พิมพ์รายชื่อ
50 English Song นายไพบูลย์ ศรีสร้อย 5 พิมพ์รายชื่อ
51 English is Fun นางอัญชรี เวยสาร 8 พิมพ์รายชื่อ
52 English is Fun นางจำรูญ คำแพงอาจ 14 พิมพ์รายชื่อ
53 Happy Eng นางสาวนัทธมน โพธิ์สาวัง 1 พิมพ์รายชื่อ
54 English For Fun นางศิริพร สีหนาท 9 พิมพ์รายชื่อ
55 ภาษาพาเพลิน นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบ 14 พิมพ์รายชื่อ
56 ภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อ นายธนปกรณ์ ป้องศรี 15 พิมพ์รายชื่อ
57 นาฎนวัตกรรมละครวรรณคดี นายณัฏฐากร นิลเขต 10 พิมพ์รายชื่อ
58 ภาษาไทย นายภัทรโชติ ภูหาด 13 พิมพ์รายชื่อ
59 ลายลักษณ์อักษรไทย นางประไพศรี เขจรสัตย์ 12 พิมพ์รายชื่อ
60 ภาษาไทย นางเบญญทิพย์ พิสิทธิ์ภักดีกุล 19 พิมพ์รายชื่อ
61 วัยใสใจงาม นางสาคร พาเสน่ห์ 4 พิมพ์รายชื่อ
62 ธนาคารโรงเรียน นางอ้อย คูณหอม 17 พิมพ์รายชื่อ
63 คำคม นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์ 21 พิมพ์รายชื่อ
64 ภาษาไทย นางนรี แสนอุบล 19 พิมพ์รายชื่อ
65 คนรักฟิสิกส์ นายประการ อินทรพานิชย์ 23 พิมพ์รายชื่อ
66 นักศึกษาวิชาทหารปี 1 ครูสุพัตรา สุกัน 21 พิมพ์รายชื่อ
67 นักศึกษาวิชาทหารปี 3 ครูดวงพร คำภูแสน 39 พิมพ์รายชื่อ
68 นักสืบเสาะ นางสาววิภารัตน์ เสนาผล 11 พิมพ์รายชื่อ
69 นักประดิษฐ์ นายชาญฤทธิ์ ศรีหานาม 13 พิมพ์รายชื่อ
70 วิทยาศาสตร์ นายสิร ศิริดำรงค์ 15 พิมพ์รายชื่อ
71 รักษ์สิ่งแวดล้อม นางพรธิดา สุขสร้อย 4 พิมพ์รายชื่อ
72 ชีววิทยา นายคำนวน แก้วคำสอน 15 พิมพ์รายชื่อ
73 ชีววิทยา นางสาวสตรีรัตน์ แสงศรี 15 พิมพ์รายชื่อ
74 ฟิสิกส์ขนมหวาน นางยงจิตร สัพโส 12 พิมพ์รายชื่อ
75 วิทยาศาสตร์ นายชัยศรี สุขสร้อย 4 พิมพ์รายชื่อ
76 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์ 10 พิมพ์รายชื่อ
77 รักษโครงงานวิทยาศาสตร์ นางสาวหงษ์ทอง ปาระพิมพ์ 19 พิมพ์รายชื่อ
78 นักเคมีรุ่นเยาว์ นางสาวกฤตติกา วิภาวิน 4 พิมพ์รายชื่อ
79 Little Chef With Science นางนิตยา ปอยเปีย 14 พิมพ์รายชื่อ
80 นักเคมีรุ่นเยาว์ นางสาวกนกนันท์ นนธิราช 5 พิมพ์รายชื่อ
81 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม 19 พิมพ์รายชื่อ
82 Mine Mapping Science นางวรพรรณ ลุนจักร 2 พิมพ์รายชื่อ
83 รักษาดินแดน 1 นางสุพัตรา สุกัน 0 พิมพ์รายชื่อ
84 วิทยาศาสตร์ นางสมใจ กิจเจริญ 10 พิมพ์รายชื่อ
85 Science For Fun นางรุ่งทิพย์ จันทร์อ่อน 14 พิมพ์รายชื่อ
86 science For Active นางวนิดา สิงจานุสงค์ 0 พิมพ์รายชื่อ
87 ศิลปะ นายเข็มชาติ วิศรี 0 พิมพ์รายชื่อ
88 ดนตรี นายสฤษธิ์ มุลมณี 77 พิมพ์รายชื่อ
89 นาฏศิลป์ นางสาวอมรรัตน์ ไสยวิบูลย์ 41 พิมพ์รายชื่อ
90 ดนตรี นายพีระ คำปัง 7 พิมพ์รายชื่อ
91 ศิลปะ นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล 11 พิมพ์รายชื่อ
92 นาฏศิลป์ นางฉวีวรรณ กุดหอม 69 พิมพ์รายชื่อ
93 ท่องโลกกว้าง นางอรนุช สัตถาผล 5 พิมพ์รายชื่อ
94 1 ล้านความดี สร้างชีวีสุขสันต์ นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี 7 พิมพ์รายชื่อ
95 สวดมนต์แปล นางระเบียบ กิณเรศ 27 พิมพ์รายชื่อ
96 บุคลิกดี มีเสน่ห์ นางวนิดา เหมะธุลิน 19 พิมพ์รายชื่อ
97 1 ล้านความดี สร้างชีวีสุขสันต์ นางสาวชุลีกร คำหล้า 17 พิมพ์รายชื่อ
98 ละครคุณธรรม นางเสาวนีย์ สีหนาท 30 พิมพ์รายชื่อ
99 สังคมศึกษา นางอุไรพร จันฤาไชย 13 พิมพ์รายชื่อ
100 14 ตุลาไฝ่หาประชาธิปไตย นายพงษ์ศักดิ์ สมผล 0 พิมพ์รายชื่อ
101 สังคมศึกษา นางระยิ้ม อ่อนสุระทุม 7 พิมพ์รายชื่อ
102 หัตถศิลป์ถิ่นใบตอง นายสายฝน กุละนาม 30 พิมพ์รายชื่อ
103 สวดมนต์แปล นางสุพารัตน์ คำเพชร 20 พิมพ์รายชื่อ
104 มารยาทไทย นางมณีวรรณ สุวรรณโน 19 พิมพ์รายชื่อ
105 มะนาวเก้าอี้ นายบัญชา สุขะ 18 พิมพ์รายชื่อ
106 ยุวพุทธ นางพุทธซ้อน แก้วก่า 9 พิมพ์รายชื่อ
107 จีนศึกษา นายวิศาสน์ เต็งวัฒนโชติ 2 พิมพ์รายชื่อ
108 สวดมนต์แปลฯและสวดสรภัญญะ นางระเบียบ กิณเรศ 0 พิมพ์รายชื่อ
109 กีฬาและนันทนาการ นายทรงวิทย์ ศรสุราษฎร์ 44 พิมพ์รายชื่อ
110 กีฬาและนันทนาการ นายนราธิป พนันชัย 45 พิมพ์รายชื่อ
111 นักศึกษาวิชาทหารปี 2 ว่าที่ พ.ต.สิทธิพงศ์ นาโควงศ์ 27 พิมพ์รายชื่อ
112 หมอน้อย นางอัสราพร โตพัน 17 พิมพ์รายชื่อ
113 กีฬาและนันทนาการ นายอลันบอล ธรรมสุข 30 พิมพ์รายชื่อ
114 กีฬาและนันทนาการ นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทร 26 พิมพ์รายชื่อ