หน้าหลัก สมัครเข้าชุมนุม ปริ้นใบรายชื่อ นักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุม รายการชุมนุมที่ยังว่างอยู่

 

ค้นหา

 

ลำดับที่ ชื่อชุมนุม ชื่อครูที่ปรึกษา จำนวนสมาชิก ห้องเรียน พิมพ์รายชื่อ
1 ช่างในบ้าน ครูคำรณ อัคพิน 19 อุตสาหกรรม 2 พิมพ์รายชื่อ
2 ธุรกิจ ครูจีรวัฒน์ วิชนา 20 141 พิมพ์รายชื่อ
3 คหกรรม ครูมณีวรรณ สุวรรณโน 20 คหกรรม 1 พิมพ์รายชื่อ
4 งานประดิษฐ์ที่ฉันชอบ ครูศรีสุธา ราชชมภู 22 คหกรรม 2 พิมพ์รายชื่อ
5 ยุวบรรณารักษ์ ครูสุนทราพร ศรีวรกุล 20 ห้องสมุด พิมพ์รายชื่อ
6 เขียนแบบ นายสหพล คึมยะราช 20 อุตสาหกรรม 1 พิมพ์รายชื่อ
7 อุตสาหกรรม นายบัญชา โคตรวงศ์ 20 อุตสาหกรรม 1 พิมพ์รายชื่อ
8 ต้นกล้าทีวี ม.ต้น นายธวัฒชัย หอมแพน 19 พิมพ์รายชื่อ
9 ต้นกล้าทีวี ม.ปลาย นายธวัฒชัย หอมแพน 18 พิมพ์รายชื่อ
10 บัญชีหรรษา ครูพิชญญานิษฐ์ สุราษฎร์ 0 142 พิมพ์รายชื่อ
11 Web Editor นางสาวภัทราภรณ์ ศรีนุกูล,นายธนากร พระสุริยะทุ่ง 20 คอมพิวเตอร์ 3 พิมพ์รายชื่อ
12 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์ 20 คอมพิวเตอร์ 2 พิมพ์รายชื่อ
13 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาววัชราพร ศรีสร้อย 18 คอมพิวเตอร์ 1 พิมพ์รายชื่อ
14 อีซี โปรแกรมเมอร์ นายอภิวัฒน์ อ่อนสระทุม 14 คอมพิวเตอร์ 4 พิมพ์รายชื่อ
15 หุ่นยนต์ นายพีรพัฒน์ แสนนาม 10 คอมพิวเตอร์ 2 พิมพ์รายชื่อ
16 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ นายหนึ่งชาย ทวีพันธุ์ 22 คอมพิวเตอร์ 1 พิมพ์รายชื่อ
17 เกษตรวิถีไทย ครูวิชา ศรีสร้อย 21 เกษตร พิมพ์รายชื่อ
18 งานประดิษฐ์ 2 ครูรัตติยา เลิศศรี 20 พิมพ์รายชื่อ
19 งานประดิษฐ์ 1 ครูกมลชนก อินทรพานิชย์ 20 ห้องสมุด พิมพ์รายชื่อ
20 สนุกกับโปรแกรมคณิตศาสตร์ นายไพรศาส ดวงผุย 20 121 พิมพ์รายชื่อ
21 Mini Math Origami For Fun นางสาวกนกนุช โคตรชมภู นางสาวปวีณา ศรีวงศ์ษา 37 222 พิมพ์รายชื่อ
22 Big Math Bright For Fun นายพีรภัทร มาจอมพล,นางสาวนันทิดา ราชปึ 17 232 พิมพ์รายชื่อ
23 A Math นางสาวสุธิดา ปีคุณ นางสาวพิจิตรา ทองนู 40 221 พิมพ์รายชื่อ
24 คณิตคิดพาเพลิน นายชัยรัตน์ หารเขมร นายการันต์ ไตรธิเลน 20 224 พิมพ์รายชื่อ
25 คณิตสวยด้วยมือเรา นางสาววันเพ็ญ เหลาพรม นางนภาพร วงศืประทุม 36 223 พิมพ์รายชื่อ
26 Mart Game นายวรวิทย์ กิณเรศ นางสาววารุณี หงษ์ภู 25 231 พิมพ์รายชื่อ
27 คณิตสนุกด้วยเกมส์(Math Art) นางสุกันยา กำลังฤทธิ์,นายมหิดล วงศ์อินอยู่ 0 226 พิมพ์รายชื่อ
28 จีโอจีบ้า นายภานุทัต คำทะเนตร 9 123 พิมพ์รายชื่อ
29 จับเข่าคุยจีน ครูพชรพร คนชุม 21 428 พิมพ์รายชื่อ
30 English Through Songs ครูเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติ ครูอนุพันธ์ พีระธรรม 37 423 พิมพ์รายชื่อ
31 Gosword ครูไพบูลย์ ศรีสร้อย,ว่าที่รต.ประยุทธ จันทุนุช 0 425 พิมพ์รายชื่อ
32 ภาษาฝรั่งเศสสู้โลกกว้าง ครูอรวัสน์ มุลมณี ครูวัลลภ แก้วปัญญา 20 411 พิมพ์รายชื่อ
33 ภาษาเวียดนาม ครูKIm Hai (ครูฮาย) 20 427 พิมพ์รายชื่อ
34 เกมส์ ครูยุพาภรณ์ ศิริกุล ครูนัทธมน โพธิ์สาวัง 34 416 พิมพ์รายชื่อ
35 Smart Club Ms.Ekwale Tracy Katisah,Mr.Nakita 25 412 พิมพ์รายชื่อ
36 Learn and Play Ms.Anna Grace L. Ranoca,Ms.Seiko 13 413 พิมพ์รายชื่อ
37 Fun Club Mr.Joseph Elmin Muga,Mr.Jeffrey Mariano Edo 27 414 พิมพ์รายชื่อ
38 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครูสุรชาติ กำลังฤทธิ์ ครูอมรศักดิ์ ศรีวรกุล 20 426 พิมพ์รายชื่อ
39 ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน ครูอัญชรี เวยสาร ครูศิริพร สีหนาท 19 417 พิมพ์รายชื่อ
40 ปฤจฉา วิสัชนา คำไทย นางนรี แสนอุบล นายชัชวาลย์ โชติมลทิน 39 242 พิมพ์รายชื่อ
41 นิทานงานศิลป์ นางรัตธินาภรณื สุวรรณชัยรบ นายณพิชญกิตติ์ ทัศดร 27 243 พิมพ์รายชื่อ
42 รักษ์ภาษาไทย นางประไพรศรี เขจรสัตย์ นายภัทรโชติ ภูหาด 23 241 พิมพ์รายชื่อ
43 ธนาคารโรงเรียน นางอ้อย คูณหอม 9 ห้องธนาคารโรงเรียน ม.ต้น พิมพ์รายชื่อ
44 ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย นางอ้อย คูณหอม 9 ธนาคาร รร. พิมพ์รายชื่อ
45 ดีเจเสียงใส ม.ปลาย นายณัฏฐากร นิลเขต 19 235 พิมพ์รายชื่อ
46 คำคม นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์ นายธรปกรณ์ ป้องศรี 6 245 พิมพ์รายชื่อ
47 ดีเจเสียงใส ม.ต้น นายคคนันท์ ศรีผุย นางอ้อย คูณหอม 20 241 พิมพ์รายชื่อ
48 เคมีในชีวิตประจำวัน นางวิภารัตน์ คำศรี 16 121 พิมพ์รายชื่อ
49 รักษาดินแดน ปี 2 นางสาวดวงพร คำภูแสน 19 สนามฝึก พิมพ์รายชื่อ
50 โลกใบจิ๋ว นางนิตยา ปอยเปีย 12 122 พิมพ์รายชื่อ
51 วิศวกรจิ๋ว นายชาญฤทธิ์ ศรีหานาม 14 โสตฯ พิมพ์รายชื่อ
52 วิทยาศาสตร์หรรษา นางสมใจ กิจเจริญ นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม นางเนา 40 126 พิมพ์รายชื่อ
53 วิทยาศาสตร์พฤกษศาสตร์ นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์ นางรุ่งทิพย์ จันทร์อ่อน 40 125 พิมพ์รายชื่อ
54 ฟิสิกส์ขนมหวาน ครูยงจิตร สัพโส 2 123 พิมพ์รายชื่อ
55 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย ครูกฤตติกา โพธิ์ไทรย์,ครูกนกนันท์ นนธิราช 0 145 พิมพ์รายชื่อ
56 คนรักฟิสิกส์ นายประการ อินทรพานิชย์,นายสิร ศิริดำรง 4 136 พิมพ์รายชื่อ
57 Science Bio & Chem นายวรพรรณ ลุนจักร,นางสาวหงษ์ทอง ปาระพิมพ์ 0 134 พิมพ์รายชื่อ
58 รักษาดินแดน ปี 1 นางสุพัตรา สุกัน 29 สนามฝึก พิมพ์รายชื่อ
59 วิทยาศาสตร์แสนสนุก นายคำนวน แก้วคำสอน นายชาญฤทธิ์ ศรีหานาม 30 ห้องโสต พิมพ์รายชื่อ
60 วิทยาศาสตร์ 4.0 นางวนิดา สิงจานุสงค์,นางพรธิดา สุขสร้อย 9 127 พิมพ์รายชื่อ
61 ทัศนศิลป์ 2 นายชยธร แสนศิริวัฒนกุล 20 ศุนย์ศิลป์ พิมพ์รายชื่อ
62 นาฏศิลป์ นางฉวีวรรณ กุดหอม วจีทิพย์ ภูพาน 104 402 พิมพ์รายชื่อ
63 ทัศนศิลป์ 1 นายเข็มชาติ วิศรี 19 ศุนย์ศิลป์ พิมพ์รายชื่อ
64 ดนตรี นายสฤษธิ์ มุลมณี 94 ห้องดนตรี พิมพ์รายชื่อ
65 ละครคุณธรรมนำความรู้ ม.ปลาย นางเสาวนีย์ สีหนาท นางสาวคณัสนันท์ กุลภา 8 324 พิมพ์รายชื่อ
66 โลกในวันนี้ นายพงษ์ศักดิ์ สมผล นายบัญชา สุขะ 27 328 พิมพ์รายชื่อ
67 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต ม.ปลาย นางอุไรพร จันฤาไชย,นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา 1 327 พิมพ์รายชื่อ
68 เพลงคุณธรรมพาเพลิน นางอรนุช สัตถาผล นางสพารัตน์ คำเพชร นายวิศาสน์ เต็งวัฒนโชติ 9 323 พิมพ์รายชื่อ
69 ละครคุณธรรมนำความรู้ ม.ต้น นางเสาวนีย์ สีหนาท นางสาวคณัศนันท์ กุลภา 19 324 พิมพ์รายชื่อ
70 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต ม.ต้น นางอุไรพร จันฤาไชย นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา 5 327 พิมพ์รายชื่อ
71 ธรรมออนไลน์ นางระเบียบ กิณเรศ นายพิษณุ หอมสมบัติ 32 311 พิมพ์รายชื่อ
72 สร้างสรรค์ความดี สู่วิธีที่มีสุข นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี นางสาวชุลีกร คำหล้า นางวนิดา เหมะธุลิน 27 325 พิมพ์รายชื่อ
73 กีฬาและนันทนากร 2 นายทรงวิทย์ ศรสุราษฎร์,นายอลันบอล ธรรมสุช 50 โดม 2 พิมพ์รายชื่อ
74 หมอน้อยหน้าใส ครูอัสราพร โตพัน 21 อนามัย พิมพ์รายชื่อ
75 กีฬาและนันทนากร 1 นายนราธิป พนันชัย นายชัยวัฒน์ ไปยพรม 53 โดม 1 พิมพ์รายชื่อ
76 แนะแนว ครูญาณิชศา ธนจิราพัทร 18 แนะแนว พิมพ์รายชื่อ
77 แนะแนว ม.ปลาย ครูญาณิชศา ธนจิราพัทร 18 แนะแนว พิมพ์รายชื่อ
78 รักษาดินแดน ปี 3 ว่าที่ พ.ต.สิทธิพงษ์ นาโควงศ์ 26 สนามฝึก พิมพ์รายชื่อ