หน้าหลัก สมัครเข้าชุมนุม ปริ้นใบรายชื่อ นักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุม รายการชุมนุมที่ยังว่างอยู่

 

 

  :: ระบบคัดกรองนักเรียน ::
  กรุณาเลือก 
 
***ให้สมัครชุมนุมตามแผนการเรียนของตนเองเท่านั้น หากเลือกไม่ถูกต้องจะระงับการสมัครเข้าชุมนุม***