รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุม
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
**กรุณาสมัครด้วยเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ค้นหา


ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น สมัคร
1    20074 นายบัณฑิต เซ็งมณี ม.5/4 สมัคร
2    20095 นางสาวธัญญลักษณ์ สมัย ม.5/3 สมัคร
3    20102 นางสาวอินทิรา สุขเกิด ม.5/3 สมัคร
4    20175 นางสาวภานุมาศ เวยสาร ม.5/4 สมัคร
5    20177 นางสาวรจรี คุณากร ม.5/7 สมัคร
6    20245 นายปรีชาเดช พลศรีลา ม.5/6 สมัคร
7    20258 นางสาวธิดาพร มาตรา ม.5/5 สมัคร
8    20279 นางสาวทศพร พาพิจิตร ม.5/6 สมัคร
9    20300 นางสาวสุทธิดา ชุมสุวรรณ ม.5/6 สมัคร
10    20711 เด็กชายเกษมสันต์ หัดสะอาด ม.3/6 สมัคร
11    20718 นางสาววรารงคณา อุปถัมภ์ ม.4/5 สมัคร
12    20761 เด็กชายอดิศักดิ์ สุมลละ ม.2/10 สมัคร
13    20783 นางสาวนฤมล บุญสระบัวทอง ม.4/7 สมัคร
14    20875 นางสาวนิภาภรณ์ ลีทอง ม.4/7 สมัคร
15    21198 เด็กชายธนากร นาสองสี ม.2/10 สมัคร
16    21220 เด็กหญิงวิณิชยา แสนอุบล ม.3/5 สมัคร
17    21292 เด็กชายธนาวัฒน์ สังกาชาติ ม.2/8 สมัคร
18    21352 เด็กชายกฤษฎา เทพแสง ม.3/10 สมัคร
19    21371 เด็กชายบารมี อักษรศรี ม.3/10 สมัคร
20    21374 เด็กชายวันสว่าง จันทร์แจ่ม ม.3/10 สมัคร
21    21377 เด็กชายสกฤษฎ์ พรชัย ม.3/10 สมัคร
22    21378 เด็กชายสุธินันท์ เพ็ญตัน ม.3/10 สมัคร
23    21380 เด็กชายอธิชาติ แก้ววรรณา ม.3/10 สมัคร
24    21381 เด็กชายอนุวัฒน์ มาตะราช ม.3/10 สมัคร
25    21384 เด็กชายอัครพล วรรณจักร ม.3/10 สมัคร
26    21395 เด็กชายธีระพล สุวรรณชัยรบ ม.3/11 สมัคร
27    21398 เด็กชายเมฆินทร์ พลสีลา ม.3/11 สมัคร
28    21402 เด็กชายสุรเดช กุลวงค์ ม.3/11 สมัคร
29    21443 นายณัฐวุฒิ จิตรเจริญ ม.6/5 สมัคร
30    21445 นายอนุกูล ลีทอง ม.6/5 สมัคร
31    21475 เด็กหญิงณัฐวรรณ แสนอุบล ม.3/6 สมัคร
32    21477 นางสาวกรพินธ์ ฮุงหวล ม.4/3 สมัคร
33    21519 เด็กชายชัยวัฒน์ คะตะวงศ์ ม.2/2 สมัคร
34    21522 เด็กชายธีรพล มีแสง ม.2/2 สมัคร
35    21524 เด็กชายบวรเทพ อ่อนสุระทุม ม.2/2 สมัคร
36    21527 เด็กชายสุริยา คะสีทอง ม.2/2 สมัคร
37    21590 เด็กชายชัชวาล สุขจ้อย ม.2/4 สมัคร
38    21595 เด็กชายศิรพงษ์ บุญช่วย ม.2/4 สมัคร
39    21597 เด็กชายสิทธิประวัติ ทวีชัย ม.2/4 สมัคร
40    21638 เด็กชายพสิษฐ์ สัพโส ม.2/5 สมัคร
41    21687 เด็กชายเอกราช คำหล้า ม.2/6 สมัคร
42    21689 เด็กหญิงกฤษณา น่าบัณฑิต ม.2/6 สมัคร
43    21699 เด็กหญิงอาทิตยา มงคลนำ ม.2/6 สมัคร
44    21700 เด็กชายกฤตภาส หมั้นจิตร ม.2/7 สมัคร
45    21701 เด็กชายคมชาญ แฝงจันทร์ ม.2/7 สมัคร
46    21704 เด็กชายฐาปนา อินทรพานิช ม.2/7 สมัคร
47    21710 เด็กชายนิรุตต์ เปลี่ยนบำรุง ม.2/7 สมัคร
48    21736 เด็กชายก่อเกียรติ พลสันต์ ม.2/8 สมัคร
49    21737 เด็กชายกิตติพงษ์ บุตรเพ็ง ม.2/8 สมัคร
50    21745 เด็กชายทศพล อู่คำ ม.2/8 สมัคร
51    21748 เด็กชายธีรภัทร แสงสา ม.2/8 สมัคร
52    21755 เด็กชายภัทรเวช เขียวรัตน์ ม.2/8 สมัคร
53    21757 เด็กชายสุดเขต อ่อนสุระทุม ม.2/8 สมัคร
54    21759 เด็กชายหนุ่มเสก วิเชียรชัย ม.2/8 สมัคร
55    21813 เด็กชายพงศธร พุทธโคตร ม.2/8 สมัคร
56    21814 เด็กชายพัฒน์อมร วงศ์ประทุม ม.2/10 สมัคร
57    21826 เด็กชายสันติ สาสัย ม.2/10 สมัคร
58    21832 เด็กชายจาฤพรรณ ดรโชติ ม.2/EP สมัคร
59    21867 นายสหรัถ ตันติปรัชญาภรณ์ ม.5/3 สมัคร
60    21868 นางสาววรรณภา บุญเสมา ม.5/3 สมัคร
61    21872 นายอภิชิต บุนนท์ ม.5/5 สมัคร
62    21885 นายธนพนธ์ ภาหวาย ม.5/4 สมัคร
63    21903 นายธนพงษ์ บาลลา ม.5/6 สมัคร
64    21906 นางสาวศุกลภัทร เหลาพรม ม.5/7 สมัคร
65    21982 เด็กชายนันทพงศ์ บุญกรรณ์ ม.2/7 สมัคร
66    21987 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เชอร์ริลล์ ม.2/6 สมัคร
67    22339 เด็กหญิงณฎฐธิดา แพทย์รักษา ม.1/9 สมัคร
68    22341 เด็กหญิงนติกา ภูมีกาส ม.1/9 สมัคร
69    22346 เด็กหญิงพัณณิตา คำด้วง ม.1/9 สมัคร
70    22354 เด็กหญิงอรไพลิน ลีทอง ม.1/9 สมัคร
71    22432 นางสาวเกษรินทร์ โคตรแก้ว ม.4/5 สมัคร
72    22440 นางสาวพฤกษา สุวรรณชัยรบ ม.4/6 สมัคร

กลับหน้าหลัก