[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
link banner
e-Learning


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

เจ้าของผลงาน : นายรังสรรค์ พลอาจ
อาทิตย์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 459    จำนวนการดาวน์โหลด : 962 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง       ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 4  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 เรื่อง วิวัฒนาการโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)  
ชื่อผู้วิจัย       นายรังสรรค์  พลอาจ
สถานศึกษา    โรงเรียนราษีไศล  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา      2557

บทคัดย่อ
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านกระบวนการคิด จินตนาการ และมีการคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ชีววิทยา 4    ว30224  เรื่อง วิวัฒนาการ  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ชีววิทยา 4  ว30224  เรื่อง  วิวัฒนาการ   โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชา ชีววิทยา 4 ว30224   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียน  เรื่อง  วิวัฒนาการ  รายวิชา ชีววิทยา 4  ว30224  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนราษีไศล  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  จำนวน  37 คน   ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชา ชีววิทยา  4  ว30224  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  แผน   รวม   14  ชั่วโมง   2)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 E   เรื่อง  วิวัฒนาการ  รายวิชา ชีววิทยา 4  ว30224  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6  ชุด  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชา ชีววิทยา 4  ว30224  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง  0.25 – 0.85   ค่าความยากง่าย  อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.67 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่เรียน เรื่อง  วิวัฒนาการ  รายวิชา ชีววิทยา 4  ว30224 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
  1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ชีววิทยา 4  ว30224   เรื่อง  วิวัฒนาการ  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  82.25/81.17  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2.   ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยา 4  ว30224 เรื่อง  วิวัฒนาการ  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีค่าเท่ากับ  0.5965  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  59.65
  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชา ชีววิทยา 4  ว30224   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลัง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีความพึงพอใจจากการเรียน  เรื่อง  วิวัฒนาการ   รายวิชา ชีววิทยา 4  ว30224   มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.61   อยู่ในระดับมากที่สุด
  โดยสรุป  การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 4 ว30224  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 เรื่อง วิวัฒนาการ โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  (7E)  มีประสิทธิภาพเหมาะสม ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำแผนการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไปดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2559
      ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 30/ส.ค./2558