[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับคณะครู นักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ จำนวน 7 รายการ จัดงานที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
เมนูหลัก
link banner
e-Learning


  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูชาวต่างชาติ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย : krutee
เข้าชม : 166
เสาร์์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

                                                                                                               
 

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  (ครูชาวต่างชาติ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
------------------------------------------------------------
ด้วยโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓            มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน    (ครูชาวต่างชาติ)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         ขั้นพื้นฐาน  ที่ ๒๙ /๒๕๔๖  สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน ๒  อัตรา ดังนี้
๑. ครูชาวต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน   ๑ อัตรา
๒. ครูชาวต่างชาติ สอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    จำนวน   ๑ อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
๑. ครูชาวต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) เป็นครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ (Native English Speaker) หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีถึงดีมาก
(๒) สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๓) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(๔) มีอายุตั้งแต่ ๒๒ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
          ๒. ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอนชาวต่างชาติ  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓
          ๓. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้หรือทักษะของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดคุณภาพและนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยั่งยืน
(๒)  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการให้ความรู้ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๓)  ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๕)  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          ๔. ค่าตอบแทน     ใช้เงินนอกงบประมาณของโรงเรียน
                  ค่าจ้างต่อเดือน ระหว่าง ๓๐,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์  
          ๕. สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
          ๖. ระยะเวลาการจ้าง    ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. ครูชาวต่างชาติ สอนวิชาคณิตศาสตร์ และ/หรือวิชาอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) เป็นครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ (Native English Speaker) หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีถึงดีมาก
(๒) สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหลัก และวิชาอื่น ๆ เป็นวิชารอง เช่น สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา หรือ ในกรณีที่โรงเรียนมีครูที่สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์แล้วอาจพิจารณารับสมัครครูสอนวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์ก็ได้
(๓) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(๔) มีอายุตั้งแต่ ๒๒ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
          ๒. ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอนชาวต่างชาติ  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓
          ๓. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้หรือทักษะของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดคุณภาพและนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยั่งยืน
(๒)  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการให้ความรู้ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๓)  ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๕)  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          ๔. ค่าตอบแทน     ใช้เงินนอกงบประมาณของโรงเรียน
                  ค่าจ้างต่อเดือน ระหว่าง ๓๐,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
          ๕. สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
          ๖. ระยะเวลาการจ้าง    ระยะเวลาการจ้าง    ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
 
๓.  การรับสมัคร 
          ๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม      ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม  – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
                   ( ผู้ประสานงาน : ครูจำรูญ  คำแพงอาจ  โทร ๐๘-๑๙๗๔-๕๒๐๐ , ๐๙-๓๔๘๖๒๖๘๔ )
๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                   (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ฉบับ
                   (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นคนไทย) จำนวน ๑ ฉบับ
                     (๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  ขนาด  ๑.๕ × ๒  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  ๒  รูป
                   (๔)  สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน  ๑  ฉบับ  
                   (๕)  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
                   (๖)  ใบรับรองแพทย์  จำนวน  ๑  ฉบับ
                   (๗)  ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือเอกสารอื่นๆ ที่คุรุสภาอนุญาตให้มีสิทธิสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาได้ (ถ้ามี)                                                  
                   ให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
          ๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร
                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
 
๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
          โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ในวันที่   ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐        ณ  บอร์ดหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
          โรงเรียนพังโคนวิทยาคมจะจัดให้มีการคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ เมษายน   ๒๕๖๐                             เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยวิธีการสัมภาษณ์    คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน
 
๖.  เกณฑ์การตัดสิน
          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๕  และการจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
          โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ณ  บอร์ดหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อโรงเรียนได้ตัวบุคคลครบตามจำนวนและอัตราที่กำหนดไว้แล้ว
 
๘.  การจัดทำสัญญาจ้าง
          ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างในวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องกลุ่มบริหาร
งานบุคคลโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นโรงเรียนจะแจ้งในวันประกาศ
ผลการสอบ  ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
                                                                                                                                                           
 
 
                                                    ( นายพนมพันธ์  ไชยเพชร )
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ 2/พ.ค./2560
      รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และยามรักษาการณ์ ปีการศึกษา 2560 26/เม.ย./2560
      ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูชาวต่างชาติ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15/เม.ย./2560
      คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและรองผู้อำนวยการสถานศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ 18/พ.ย./2559
      คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 18/พ.ย./2559